1. Informatie Coronavirus

  Op deze crisiswebsite wordt geen liveblog bijgehouden, anders dan de titel hieronder doet vermoeden. Wel vindt u hier uitleg over en een link naar de Noodverordening die vanaf 30 april in de Veiligheidsregio geldt. Ook vindt u hier de tweets die de VRHM verstuurd met betrekking tot het coronavirus. Wij blijven verwijzen naar de actuele updates en adviezen van het RIVM, GGD en GHOR. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.

 2. Liveblog

 3. 12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 20 september 2020

  Vanaf zondag 20 september 2020 18:00 uur geldt de ‘12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’.

  Het gaat niet goed. Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt te hard en Hollands Midden is één van de zes regio’s waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden de geldende maatregelen verscherpt.

  De belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis en pas de hygiëneregels toe. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen.

  Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn in Hollands Midden en de omliggende regio’s de maatregelen aangescherpt. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  Verscherping maatregelen eet- en drinkgelegenheden
  Voor de eet- en drinkgelegenheden geldt er een uiterlijke sluitingstijd. Dat geldt ook voor gelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald.

  • Bij eet- en drinkgelegenheden stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01:00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Eet- en drinkgelegenheden zijn tussen 01:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Specifieke ochtendhoreca mag openen vanaf 04:00 uur.
  • Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en/of drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse, geldt dat zij geopend mogen blijven tot 02:00 uur mits bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het is voor deze gelegenheden verboden om na 01:00 uur alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bestelling) alsmede voor gebruik elders dan ter plaatse.
  • Als een eet- en/of drinkgelegenheid niet uitsluitend een afhaalfunctie heeft, geldt voor het gebruik van het restaurant of terras de hoofdregel dat na 00:00 uur geen nieuwe gasten mogen worden toegelaten en dat het restaurant en het terras om 01:00 uur dicht zijn. Uitsluitend voor de afhaalfunctie mag de eet- en/of drinkgelegenheid na 0:00 uur nog bezoekers ontvangen. Om 02:00 uur dient de eet- en/of drinkgelegenheid ook voor de afhaalfunctie gesloten te zijn.  
  • Onder eet- en drinkgelegenheden worden mede verstaan coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen, sport- en verenigingskantines en stripclubs.

  Verbod op gezelschappen (binnen en buiten) van meer dan 50 personen
  Het is niet toegestaan om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Deze maatregel is ingesteld omdat als je ‘bij elkaar hoort’ het moeilijker is afstand te houden van de mensen met wie je samen bent dan van anderen. In gezelschappen ontstaan sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen mensen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren.

  Een gezelschap is, in aansluiting op het spraakgebruik, de persoon of de personen met wie men samen is, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het gezelschap behoren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap” is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit het oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie, een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk een ruimte bezoeken), of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden).

  Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals:

  • demonstraties, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  • het in gemeenschap met anderen belijden van godsdienst of levensovertuiging;
  • uitvaarten;
  • de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm culturele uiting;
  • de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • de uitoefening van het verenigingsrecht.

  Meldplicht voor organisatoren voor samenkomsten van meer dan 50 personen
  Voor organisatoren die samenkomsten organiseren voor meer dan 50 personen geldt een meldplicht, zowel binnen als buiten. Daarbij wordt iemand aangewezen die toezicht houdt op de coronamaatregelen. Deze meldplicht geldt niet voor:

  • eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
  • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
  • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
  • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers;
  • onderwijsinstellingen.

  Organiseert u een samenkomst met meer dan 50 personen? Dan kunt u deze uiterlijk 48 uur van tevoren melden via het online meldingsformulier.

  Regionale extra maatregelen
  Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen de mogelijkheid om specifiek regionaal extra maatregelen te nemen. Uit analyse van de GGD blijkt dat in de Veiligheidsregio Hollands Midden veruit de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. Op de privésfeer van inwoners heeft de veiligheidsregio weinig directe invloed. Extra geboden of verboden zijn daarom in de Veiligheidsregio Hollands Midden, in aanvulling op de bovenstaande verscherpingen, momenteel nog niet aan de orde.

  Wel worden er acties ingezet om de urgentie van de geldende  maatregelen, meer dan ooit,  zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. We moeten met elkaar scherp blijven op de basismaatregelen die onverminderd van kracht blijven.

  De contacten met de verschillende doelgroepen worden de komende periode sterk geïntensiveerd. Met hulp van velen, zoals gemeenten, besturen en medewerkers van vele verschillende maatschappelijk betrokken organisaties willen we de urgentie van deze boodschap kracht bijzetten en laten doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Zo krijgen we deze boodschap zo goed mogelijk achter iedere voordeur. We moeten het samen blijven doen, samen volhouden en samen de schouders eronder blijven zetten. Want #alleensamen krijgen we het virus onder controle.   

  De specifiek regionale extra maatregelen en acties die de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft ingezet zijn benoemd in de onderstaande publicatie van vrijdag 18 september 20:26 uur.

  Hier vindt u de volledige tekst van de 12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden .
  Hier vindt u het online meldingsformulier voor meldingsplichtige samenkomsten in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

  12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 20 september 2020
 4. Hollands Midden krijgt te maken met aangescherpte coronamaatregelen

  Vanaf zondag 20 september 18.00 uur zijn de volgende aangescherpte maatregelen voor iedereen in onze regio van kracht:

  • Verbod op gezelschappen (binnen en buiten) van meer dan 50 personen
  • Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen
  • Horeca:
   • Inlooptijd tot 12 uur ’s nachts
   • Muziek uit vanaf 12 uur ’s nachts
   • Sluiting om 1 uur ‘s nachts

  Waarom deze maatregelen?
  Begin september heeft de regering aangekondigd om zoveel mogelijk regionaal beleid te gaan voeren in de strijd tegen het coronavirus. Daarom wordt gekeken hoe de individuele veiligheidsregio’s ervoor staan en is er een periodieke cyclus van inschalingsoverleg tussen Rijk en veiligheidsregio’s van start gegaan. Volgens de escalatieladder die het kabinet begin september heeft gepresenteerd kan een regio zich op één van drie niveaus bevinden: waakzaam – zorgelijk – ernstig. Hierbij wordt gekeken naar een aantal zogenaamde signaalwaarden. Deze zijn van invloed op de maatregelen die hierbij in de regio nodig zijn. Hollands Midden is samen met een aantal buurregio’s opgeschaald naar zorgelijk. Hier horen extra maatregelen bij, maar nog belangrijker is het om te bekijken waar en bij wie de besmettingen plaatsvinden. Dat kan dus per regio verschillen. De maatregelen kunnen daarom ook per regio verschillend zijn.

  De basisregels blijven onverkort geldig voor iedereen!

  • 1,5 meter afstand is de norm
  • schud geen handen
  • vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
  • werk zoveel mogelijk thuis
  • was je handen vaak
  • hoest en nies in je elleboog

  Wat gaat Hollands Midden nog meer doen?

  • Netwerkcommunicatie in getroffen groepen

  Sinds eind juli zagen we het aantal besmettingen vooral in specifieke groepen, zoals jongvolwassenen, studenten, mensen met een migratie-achtergrond en arbeidsmigranten. De laatste weken zien we de toename steeds breder in de samenleving. Deze besmettingen vinden vooral achter de voordeur plaats, waar handhaven niet mogelijk is, dus wordt er in alle 18 gemeenten van de regio extra ingezet op het benaderen van deze groepen, maar ook van (hun) werkgevers en aanvullend ook van de heterogene groep hulpbehoevenden. Lokale boegbeelden zullen worden ingezet om het draagvlak voor de maatregelen binnen de lokale gemeenschap te vergroten. Zij zoeken op verschillende, bij henzelf passende, manieren – luisteren, bespreken, waardering geven – de verbinding met de specifieke netwerken. We willen op die manier met hulp van velen (gemeenten, besturen en medewerkers van organisaties) doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Om zo de boodschap achter iedere voordeur te krijgen.

  • Handhaving op risicovolle locaties en omgevingen

  Het wordt slechter weer, risico’s binnen worden groter. Daar gaan we ook extra op letten. De prioriteit van de handhaving ligt bij die gelegenheden waar de kans op besmetting het grootst is: horeca algemeen, horeca bij sport- en andere verenigingen, scholen, vakantierecreatie (incl. arbeidsmigranten) en jongeren. 

  • Venstertijden voor kwetsbare groepen

  Overheidslocaties kunnen gaan werken met venstertijden voor kwetsbare groepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden. Ook worden andere organisaties, zoals supermarkten en musea, gestimuleerd om dit in te stellen. 

  • Verpleeg- en verzorgtehuizen en hulpbehoevenden

  De nadruk ligt bij deze groep op preventie van de besmetting. En dat gaat niet alleen om de zorgvontvangers, maar ook om de zorgverleners. Waakzaamheid bij het naleven van de regels is hier van levensbelang. 

  • Coronaregels: vergeet ze niet

  We vragen extra aandacht voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven; zoals in winkels, sportkantines en horeca. Daarmee bedoelen we dat mensen bij binnenkomst altijd hun handen desinfecteren, dat overal 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat dit aangemoedigd wordt door pijlen en andere markeringen; dat winkelmandjes weer worden geteld en gedesinfecteerd. En dat bij bezoek aan de horeca vooraf gezondheidschecks plaatsvinden en bezoekers aan de horeca hun contactgegevens registreren.

 5. Persconferentie coronavirus 1 september: stand van zaken

  Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

  200901_waarstaanwenu_06_1080x1350.png

 6. Besmettingen achter de voordeur

  Op dit moment vinden de meeste besmettingen plaats achter de voordeur: bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen.
  Daarvoor gelden de volgende dringende adviezen:

  • Ontvang maximaal 6 personen in huis of in de tuin, exclusief kinderen onder de 12 jaar en het eigen huishouden;
  • Houd je aan de 1,5 meter afstand;
  • Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek.

  Thuiswerken
  Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft: werk zoveel mogelijk thuis.

  Kortere quarantainetijd
  De tijdsduur van de quarantaine wordt verkort van 14 naar 10 dagen. Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest? Ga dan thuis in quarantaine.

  Kinderen blijven thuis bij klachten
  Op de scholen wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Daar hoort bij: kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand in het gezin positief test op corona. Dat heeft het kabinet op de persconferentie nogmaals onderstreept.

   

 7. 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020

  Vanaf 21 augustus geldt de ‘11e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’. Het uitgangspunt blijft: houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd drukte en pas de hygiëneregels toe. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. In de noodverordening is een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van studie- en studentenverenigingen.

  Hier vindt u de volledige tekst van de noodverordening.

 8. Persconferentie 18 augustus: houd corona buiten de deur

  Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Dat willen we voorkomen. Daarom worden enkele landelijke maatregelen aangescherpt. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

  200818 maatrbinnen def 1080x1350

 9. 10e Noodverordening COVID-19 VRHM 10 augustus 2020

  Vanaf 10 augustus geldt de ‘10e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’. Het uitgangspunt blijft: houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd drukte en pas de hygiëneregels toe. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Landelijk zijn de regels aangescherpt en ten opzichte van de vorige noodverordening is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:
  Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online.
  Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren als deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Hierbij gelden een aantal regels/afspraken: 

  • Fysieke bijeenkomsten zijn informatief van aard.
  • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen.
  • Fysieke bijeenkomsten hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur.
  • Er wordt geen alcohol gedronken.
  • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
  • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

  Horeca: contactgegevens achterlaten
  Voor de horeca zijn de regels aangepast. Deze regels gelden voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid.

  • Bezoekers moeten reserveren (vooraf of aan de deur).
  • Er is een gezondheidscheck.
  • In de horeca is een vaste zitplaats aan een tafel of bar altijd verplicht.
  • Alle bezoekers wordt gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

  Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting
  Als er uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat er meerdere besmettingen of een cluster van besmettingen is in een recreatieve instelling (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, musea, enzovoorts) dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan deze sluiting opleggen voor maximaal 14 dagen.

  Regionale en lokale maatregelen
  Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen de mogelijkheid om lokale en regionale maatregelen op te leggen die zich richten op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus zich niet verder verspreidt. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig is.

  Hier vindt u de volledige tekst van de noodverordening .

   

 10. Drukte en gevaarlijke situaties aan de kust – volg aanwijzingen van reddingsbrigade op!

  In de kustplaatsen is het al de hele dag druk en de parkeerplaatsen staan vol. Bezoekers werden eerder vandaag al gewaarschuwd om weg te blijven met de auto. Nu is er nog een extra oproep bijgekomen, omdat in de loop van de middag er op meerdere plekken muien zijn ontstaan, met gevaarlijke stromingen. Door deze combinatie van drukte en gevaarlijk water worden overal de rode vlaggen gehesen. Dit betekent dat je niet diep het water in mag gaan (tot kniehoogte). Hierover is ook een NL Alert uitgegaan. Volg de instructies van reddingsbrigade en huldiensten op!

 11. Aantal coronabesmettingen in Gouda neemt snel toe

  Op dit moment zien we een snelle toename van het aantal besmettingen in Gouda en de GGD verzoekt de inwoners van die stad om extra alert te zijn.

  Het beeld in Gouda is dat men zich te laat heeft laten testen en dat daardoor ook anderen besmet zijn. Hierdoor is het aantal besmettingen snel gegroeid. Dit kan voorkomen worden door je bij (minimale of milde) klachten te laten testen. Op die manier komt er beter zicht op de besmettingen en kan de GGD de maatregelen treffen die werken: isolatie wanneer je besmet bent en quarantaine voor nauwe contacten en huisgenoten.

  Oproep aan Gouda: werk mee aan het bron- en contactonderzoek!
  Isolatie en quarantainemaatregelen zijn nodig om verdere verspreiding tegen te gaan. De GGD brengt met de besmette persoon in kaart met wie er contact is geweest. Dit heeft tot doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan (en niet om jou of je omgeving in een kwaad daglicht te stellen). Als er geen medewerking hieraan is of contacten worden verzwegen, dan krijgt het virus vrij spel en kunnen er meer mensen besmet worden. Dit leidt uiteindelijk tot een toename van mensen die ernstig ziek worden en zelfs komen te overlijden.

  In dit filmpje wordt uitgelegd hoe zo’n bron- en contactonderzoek in z’n werk gaat.

  De basisregels blijven

  • Houd 1,5 meter afstand, hoe lastig dat soms ook is
  • Was je handen stuk
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Vermijd drukte en ga weg wanneer er (te) veel mensen op een plek zijn
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

  Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl

  Klik hier voor het nieuwsbericht van de GGD van 7 augustus.

 12. Persconferentie coronavirus 6 augustus: extra regels

  Op donderdag 6 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de extra regels. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

  Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

  Persconferentie coronavirus 6 augustus: extra regels
Menu